Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník),

Viktor Teimer
IČ: 72790130
se sídlem U stadionu 1529, Rychnov nad Kněžnou
provozovna U stadionu 1529, Rychnov nad Kněžnou
tel.+420 776 333 052, e-mail: info@octopus-rk.cz

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, vzniklá na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavřené prostřednictvím distančního webového obchodu Prodávajícího provozovaném na internetové adrese www.octopus-rk.cz (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).
 2. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 3. Ustanovení předmětných Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
 4. Znění předmětný Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 5. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).

 

Článek II.

Vymezení některých pojmů

 1. Prodávajícím je obchodní společnost Viktor Teimer, U stadionu 1529, 516 00 Rychnov nad Kněžnou, IČ: 72790130, DIČ: CZ6211211952, (dále jen „Prodávající“). Prodávající při uzavírání a plnění Smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
 2. Kupujícím je zákazník internetového obchodu Prodávajícího na internetové adrese www.octopus-rk.cz. Kupujícím je buď kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

 

Článek III.

Objednávka zboží a uzavření Smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží, popisu, vlastností, charakteru, povahy Zboží. Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje Zboží a jejich cena zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Proces uzavření individuální Smlouvy distančním způsobem mezi Kupujícím a Prodávajícím je tvořen třemi fázemi a to:
  I. Zpracování objednávky Kupujícím a její zaslání Prodávajícímu,
  II. Zpráva Prodávajícího Kupujícímu ohledně doručení jeho objednávky = obdržení objednávky,
  III. Akceptace = přijetí nabídky Kupujícího Prodávajícím a zpráva o odeslání Zboží v souladu s objednávkou.
 3. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  a) objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického
  nákupního košíku Webového rozhraní obchodu),
  b) způsobu úhrady ceny Zboží,
  c) údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží,
  d) informace o nákladech spojených s dodáním Zboží (dále společně jen jako „objednávka“),
 4. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „DOKONČIT OBJEDNÁVKU“ (dále jen „objednávka“). Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.
 5. Kupující bere na vědomí, že odesláním objednávky a zaškrtnutím příslušného pole souhlasí se zněním těchto Obchodních podmínek a Reklamačního řádu a současně prohlašuje, že si tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád přečetl, jejich obsahu rozumí a souhlasí s ním.
 6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení objednávky Kupujícímu v souladu s ust. § 1827 občanského zákoníku potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství Zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Kupujícím odeslaná objednávka je návrhem na uzavření Smlouvy pro Prodávajícího a samotná distanční Smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné akceptace Prodávajícímu s konkrétní objednávkou Kupujícího Kupujícímu, tj. Prodávající oznámí Kupujícímu jeho souhlas s nabídkou Kupujícího (dále jen „akceptace objednávky“).
 9. Prodávající v souladu s ust. § 1827 občanského zákoníku přiloží k jeho zprávě o obdržení objednávky Kupujícího podle článku III. odst. 8 těchto Obchodních podmínek předmětné Obchodní podmínky, Reklamační řád, formulář na odstoupení od kupní smlouvy, reklamační formulář a elektronickou účtenku, a to vše zašle Kupujícímu na elektronickou adresu Kupujícího. Kupující bere na vědomí, že souhlasem s těmito Obchodními podmínkami souhlasí s tím, aby mu byla v souladu se zákonem č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, účtenka zasílána elektronickou formou.
 10. Kupující tímto bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít každou Smlouvu, tj. akceptovat každou objednávku Kupujícího. A to zejména s Kupujícími, kteří dříve porušili uzavřené Smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 12. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením Smlouvy, na základě dohody s Kupujícím, v těchto případech: Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.
 13. Prodávající si dále vyhrazuje právo na zrušení objednávky u Zboží označeného pojmem „Na objednávku“ v případě, že Zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující toto před samotným vznikem Smlouvy neakceptuje. Prodávající Kupujícího o této situaci informuje. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet.

 

Článek IV.

Kupní cena a platební podmínky

 1. Výše ceny Zboží je u jednotlivého Zboží uvedena ve Webovém rozhraní obchodu. Společně s cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním Zboží.
 2. Kupní cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním Zboží dle Smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu následujícími způsoby:
  a) v hotovosti při osobním odběru nebo na dobírku v místě určeném Kupujícím v objednávce;
  b) bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 2900353839/2010, vedený u FIO Banky a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“);
 3. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 3 dnů od uzavření Smlouvy s tím, že závazek Kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího
 4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu Zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.
 5. Případné slevy z ceny Zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
 6. Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy vystaví Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Článek V.

Dodání Zboží

 1. Způsob doručení Zboží určuje Prodávající, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující Zboží při dodání, je Prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 120 Kč (slovy: jedno sto dvacet korun českých) a dále je oprávněn od Smlouvy odstoupit.
 3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 4. Při převzetí Zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Podpisem dodacího listu Kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

Článek VI.

Odstoupení od Smlouvy

 1. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. VI odst. 4 těchto Obchodních podmínek či o jiný případ podle občanského zákoníku, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit (viz např. ust. § 1840 občanského zákoníku, nebo ust. § 2110 občanského zákoníku), má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit Smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží (v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů Zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky Zboží).
 2. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě, a to na adresu provozovny Prodávajícího U stadionu 1529, 516 01 Rychnov nad Kněžnou či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@octopus-rk.cz.
 3. Kupující, který uzavřel Smlouvu distančním způsobem a/nebo mimo obchodní prostory, bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoník nemůže odstoupit od Smlouvy:
  a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
  b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
  c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
  d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
  f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
  g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
  h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
  i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
  j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
  k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
  l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 4. V případě, že Kupující hodlá odstoupit od Smlouvy podle článku V. odst. 1 těchto Obchodních podmínek, tj. podle ust. § 1829 občanského zákoníku, Prodávající tímto Kupujícího poučuje, že Kupující má právo odstoupit od Smlouvy podle ust. § 1829 občanského zákoníku s ohledem na omezenou možnost prohlídky Zboží při uzavření Smlouvy nebo s ohledem na moment překvapení při uzavření Smlouvy. Zjevné zneužití práva na odstoupení podle ust. § 1829 občanského zákoníku nepoužívá ochrany, a to podle ust. § 8 občanského zákoníku.
 5. Nemůže-li Kupující jako spotřebitel při odstoupení od § 1829 občanského zákoníku vrátit zboží ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající dodal Kupujícímu, (a) je povinen uhradit snížení hodnoty zboží podle ust. § 1833 občanského zákoníku, pokud je to vzhledem k jeho povaze a charakteru předmětného Zboží možné, nebo je (b) povinen zaplatiti Prodávajícímu náhradu ve výši ceny Zboží, nemůže-li Zboží vrátit zpět Prodávajícímu s ohledem na povahu a charakter Zboží.
 6. V případě odstoupení od Smlouvy v souladu se zákonem se Smlouva od počátku ruší. Náklady s odstoupením od smlouvy hradí Kupující (a to i v případě, že kupující je spotřebitel). Zboží musí být Prodávajícímu vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů od odeslání odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu a zároveň Zboží musí být ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající dodal Kupujícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené (v rozsahu nutného užívání), je-li to možné s ohledem na jeho povahu, vlastnosti, charakter a účel užití.
 7. Ve lhůtě deseti dnů od vrácení Zboží Kupujícím dle článku V. odst. 7 těchto Obchodních podmínek je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno, či ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající dodal Kupujícímu.
 8. V případě odstoupení od Smlouvy podle článku V. odst. 7 těchto Obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) Kupujícímu nejpozději do čtrnácti dnů od skončení lhůty na přezkoumání Zboží podle článku V. odst. 8 těchto Obchodních podmínek, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti v sídle Prodávajícího.
 9. Kupující bere na vědomí, že pokud Zboží vrácené Kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno nebo nebude ve stejném stavu, v jakém jej Prodávající dodal Kupujícímu, vzniká Prodávajícímu vůči Kupujícímu nárok na náhradu škody Prodávajícímu tímto vzniklé, nebo nárok na snížení hodnoty Zboží nebo nárok na vydání bezdůvodného obohacení. Nárok na úhradu vzniklé škody je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

Článek VII.

Odpovědnost za vady a záruka

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruky za jakost Prodávajícího, se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 2. Níže uvedené v tomto článku platí pouze, pokud je Kupující spotřebitel, tj. není-li podnikatel, jinak platí obecná ustanovení o plnění § 1914 až 1925 občanského zákoníku a ustanovení § 2099 až 2117 občanského zákoníku o kupní smlouvě.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
  a) má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  b) se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  d) je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
  e) Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí.
 5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Zboží. Je-li na Zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke Zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze Zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 6. Nemá-li Zboží vlastnosti uvedené v článku VII. odst. 3 těchto Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.
 7. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže.
 8. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
 9. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje Reklamační řád Prodávajícího, který tvoří nedílnou součást těchto Obchodních podmínek.

 

Článek VIII.

Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží okamžikem zaplacením celé kupní ceny Zboží.
 2. Důkazní břemeno o existenci vady a vzniku nároku z vadného plnění nese Kupující. Při uplatnění nároku z vad Zboží nebo uplatnění nároků z náhrady škody nebo jim obdobným nárokům Kupujícím je Kupující povinen prokázat Prodávajícímu vznik konkrétního nároku, a to např. fotodokumentací Zboží, písemnou specifikací vady Zboží.
 3. Kupující na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 4. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného Zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.
 5. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Článek IX.

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 2. Více informací naleznete na: ochrana-osobnich-udaju.

 

Článek X.

Doručování

 1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v objednávce.
 2. Zpráva je doručena:
  a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,
  b) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,
  c) v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,
  d) v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti ke dni 1.1.2022.
 2. Odesláním Objednávky Kupující bez výhrad přejímá veškerá ustanovení těchto Obchodních podmínek a vyjadřuje svůj souhlas s těmito Obchodními podmínkami a s užitím osobních údajů.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené se řídí právním řádem České republiky, především zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
 4. Pokud některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek je nebo se stane neplatným či neúčinným, neplatnost či neúčinnost tohoto ustanovení nebude mít za následek neplatnost Obchodních podmínek jako celku ani jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku Obchodních podmínek. Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení.
 5. Konkrétní Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Kupní smlouvu podle těchto Obchodních podmínek a v součinnosti s užitím internetových stránek Webového rozhraní lze uzavřít pouze v českém jazyce.
 7. Pokud se Kupující domnívá, že Prodávající porušil své povinnosti z uzavřené Smlouvy, sdělí svoji stížnost na emailovou adresu info@octopus-rk.cz. V případě, že i přes vzájemnou snahu Kupujícího a Prodávajícího nedojde k dohodě na vyřešení sporné záležitosti, je Kupující na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím jako spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce. U České obchodní inspekce má Kupující možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs . Kupující může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Kupující může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: webgate.ec.europa.eu. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

V Rychnově nad Kněžnou, dne 07.9.2022

Select your currency
CZK Czech koruna
EUR Euro